Gebruiksvoorwaarden Memorial Book

Memorial Book (onderdeel PPPI )
is gevestigd te 2152 CL Nieuw Vennep, Postbus 66, 1160 AB,
KvK. 57014213 Te Amsterdam.

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van www.memorial-book.nl

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op:

04-02-2022.

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis:

  • Memorial Book: MB
  • Voorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden van MB.
  • Website: de website van Memorial Book, bereikbaar via www.Memorial-book.nl, waarop de Diensten worden aangeboden.
  • Gebruiker: eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die een Memorial Book pagina aanmaakt op de Website en gebruikmaakt van de Website.
  • Bezoeker: eenieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die op welke wijze dan ook gebruikmaakt van de Website zonder zelf een Memorial Book pagina aan te maken.
  • Diensten: de door Memorial Book aangeboden diensten zoals het beschikbaar stellen van de Website, het bieden van de mogelijkheid om een online Gedenkplaats aan te maken, het bieden van de mogelijkheid om Condoleances en Herinneringen te plaatsen.
  • Overeenkomst: de overeenkomst (waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken) tussen de Gebruiker en Memorial Book op grond waarvan Memorial Book Diensten levert en de Gebruiker de benodigde gegevens aanlevert voor het aanmaken van een Memorial Book pagina.
  • Memorial Book pagina: een online-pagina die is aangemaakt op de Website door een Gebruiker of door Memorial Book.
  • Condoleances: condoleance berichten die door een Gebruiker of Bezoeker bij een Memorial Book pagina worden geplaatst.
  • Herinneringen: berichten die door een Gebruiker of Bezoeker bij een Memorial Book pagina worden geplaatst in de vorm van een tekst, een foto of een video ter herinnering.

1.2

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Memorial Book gesloten Overeenkomsten en op ieder gebruik van de Website door Gebruikers en Bezoekers, alsmede op de daarop aangeboden Diensten. Zowel Gebruikers als Bezoekers zijn gehouden aan deze Voorwaarden.

Artikel 2 – Gebruik en aanvaarding Voorwaarden

2.1

Deze Voorwaarden houden de regels en voorwaarden in waaronder de Gebruiker/Bezoeker gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

2.2

De Gebruiker/Bezoeker dient zichzelf op de hoogte te stellen van de inhoud van de Voorwaarden. De Voorwaarden staan online op de Website en zijn tevens op te vragen via Memorial-Book.nl

2.3

Door gebruik te maken van de Website en/of de daarop aangeboden Diensten verklaart de Gebruiker/Bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1
De Overeenkomst tussen Memorial Book en de Gebruiker wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten: twaalf maanden, en kan iedere 12 maanden worden verlengd met 12 maanden dit naar keuze van de Gebruiker.

3.2
De Gebruiker kan geen aanspraak maken op behoud van een Memorial Book pagina en/of een Condoleance en/of een Herinnering op de Website voor een bepaalde of onbepaalde termijn na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 4 – De Diensten van Memorial Book

4.1

De Diensten van Memorial Book bestaan uit het aanbieden van de Website waarop Memorial Book pagina’s, Condoleances, Herinneringen en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek kunnen worden gepubliceerd. Daarnaast informeert Memorial Book de Gebruiker/Bezoeker op zijn verzoek wanneer een bekende persoonlijkheid komt te overlijden of als zich gebeurtenissen van nationaal belang voordoen.

4.2

Bij het openen van een Gedenkplaats kan de Gebruiker kiezen voor een Basis, Basis Plus of Premium pakket. Op de Website staat een overzicht met de kenmerken van deze Memorial Book pakketten.

4.3

Memorial Book is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) Memorial Book pagina’s met eigen URL, Condoleances, Herinneringen en informatie en/of materialen zoals foto’s, video’s en muziek die op de Website zijn geplaatst door Gebruikers/Bezoekers. Memorial Book biedt daarom geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan. De Gebruikers/Bezoekers zijn zelfverantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle inhoud die zij op de Website plaatsen.

4.4

Memorial Book kan zonder opgaaf van reden of voorafgaande mededeling een Memorial Book pagina/of een Condoleance en/of een Herinnering weigeren, verwijderen of aanpassen, zonder daarvoor op enige wijze schadeplichtig te zijn. 4.5 Memorial Book besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling en beschikbaarheid van de Website, maar kan de Website toch (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of wijzigen indien zij dit nodig of wenselijk acht.

Artikel 5 – Tarieven en betaling

5.1

Aan het openen van een Memorial Book pagina zitten kosten verbonden. De tarieven voor het aanmaken van een Persoonlijke Memorial Book staan op de Website vermeld.

5.2

De betaling van een Persoonlijke Memorial Book vindt vooraf plaats via de op de Website aangegeven wijze. Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing. Memorial Book is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen tijdens de betaling.

5.3

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders aangegeven. De op de Website vermelde prijzen kunnen worden gewijzigd.

Artikel 6 – Intellectuele Eigendomsrechten

6.1

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Website, de Memorial Book pagina’s, de Condoleances en Herinneringen – waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, foto’s, vormgeving, logo’s, huisstijl en overige materialen – berusten uitsluitend bij Memorial Book. Het (recht tot) gebruik van de Website impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker/Bezoeker.

6.2

Het is zonder de voorafgaande toestemming van Memorial Book niet toegestaan de (inhoud van de) Website op enige wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, wijzigen of op welke manier dan ook in een ander medium, document of ander materiaal te verwerken

6.3

Indien de Gebruiker/Bezoeker inbreuk maakt op de rechten van Memorial Book is hij aansprakelijk voor alle door Memorial Book als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

6.4

Door een Memorial Book pagina aan te maken of een Condoleance of Herinnering te plaatsen op de Website draagt de Gebruiker/Bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten betreffende die Gedenkplaats, de Condoleance of Herinnering over aan Memorial Book. De Gebruiker/Bezoeker staat ervoor in dat het hem vrijstaat deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen. De Gebruiker/Bezoeker vrijwaart Memorial Book dan ook voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de Gebruiker/Bezoeker geplaatste inhoud.

6.5

De Gebruiker/Bezoeker is ermee bekend en akkoord dat Memorial Book als gevolg van de in het vorige lid genoemde overdracht van intellectuele eigendomsrechten gerechtigd is aan derden gebruiksrechten met betrekking tot de Memorial Book pagina of Condoleance of Herinnering te verlenen. Memorial Book zal dit echter alleen doen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de op de Website aangeboden Diensten of anderszins in verband met het aanbieden van de Website en/of de herdenking van overledenen. Memorial Book zal in geen geval informatie, Memorial Book pagina’s, Condoleances of Herinneringen aan derden verkopen of op een andere manier voor commerciële doeleinden gebruiken, tenzij de Gebruiker/Bezoeker daar voorafgaande toestemming voor heeft gegeven.

6.6

Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hen toekomende (intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij een e-mail (met een onderbouwing en bewijsstukken) sturen aan Memorial Book. Als Memorial Book tot de conclusie komt dat er sprake is van inbreuk, zal Memorial Book overgaan tot het nemen van de nodige maatregelen, waaronder het verwijderen van de gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt. Memorial Book is in geen geval jegens derden aansprakelijk en is niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling over te gaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1

De inhoud van de Website is door Memorial Book met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Memorial Book zal zich naar beste vermogens inspannen om de Website te allen tijde beschikbaar te houden. Memorial Book is echter niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de (tijdelijke) onmogelijkheid tot gebruik van de Website.

7.2

Bij schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Memorial Book, is de aansprakelijkheid van Memorial Book in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag van 250 (tweehonderdvijftig) euro.

7.3

Iedere aansprakelijkheid van Memorial Book voor indirecte schade is uitgesloten.

7.4

De Gebruiker/de Bezoeker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de Website en vrijwaart Memorial Book voor alle aanspraken van derden ten aanzien van de door de Gebruiker/de Bezoeker geplaatste Memorial Book pagina’s, Condoleances, Herinneringen en eventuele begeleidende foto’s, video’s, muziek of andere inhoud.

7.5

De Gebruiker/de Bezoeker is tegenover Memorial Book aansprakelijk voor ieder gebruik van de Website door hem/haar dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden en vrijwaart Memorial Book voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

Artikel 8 – Algemene gebruiksregels

Bij het bezoeken en gebruiken van de Website is het de Bezoeker/Gebruiker niet toegestaan om:

a )

Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, foto’s, video’s of andere informatie van derden te kopiëren, te bewerken of te verspreiden.

b )

Er mogen geen foto’s en/of video’s worden geplaatst die door anderen ervaren kunnen worden als schokkend of aanstootgevend. Hieronder vallen onder andere beelden van: antisemitische uitingen, naakte-, overleden- en ernstig gewonde mensen en/of dieren en onzedelijke afbeeldingen. Memorial Book behoudt zich het recht voor om dit te beoordelen en naar eigen inzicht de foto’s en/of video’s te verwijderen.

c )

Virussen te verspreiden of andere technologieën te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor Memorial Book, de Website, Bezoekers of Gebruikers.

d )

Inhoud te plaatsen op de Website die virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevat die de Website kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan Memorial Book, de Website en/of andere Gebruikers/Bezoekers.

e )

De infrastructuur van de Website zodanig te belasten dat de werking van de Website in gevaar komt.

f )

Maatregelen te nemen waarmee de toegang tot de Website wordt verhinderd, beperkt of omzeild.

Artikel 9 – Berichten en andere inhoud plaatsen

Het is in principe iedereen toegestaan om berichten te plaatsen op de Website in de vorm van Condoleances of Herinneringen. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:

a )

De Gebruiker/Bezoeker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle inhoud (waaronder: Memorial Book pagina’s, Condoleances, Herinneringen en eventuele begeleidende foto’s, video’s en muziek) die hij plaatst op de Website.

b )

Het plaatsen van een Condoleance of Herinnering bij een Memorial Book pagina dient met respect en medeleven te gebeuren. Het is daarom niet toegestaan om reacties achter te laten die in welke vorm dan ook beledigend, kwetsend of beschadigend kunnen zijn voor de overledene, de nabestaanden of andere Bezoekers van de Website. Beledigende, kwetsende en/of beschadigende reacties zullen zonder opgaaf van redenen (direct) worden verwijderd.

c )

Condoleances of Herinneringen waarin grove, provocerende of racistische taal wordt gebruikt, worden zonder opgaaf van redenen van de Website verwijderd.

d )

De inhoud van geplaatste gegevens, berichten en informatie mag niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en ook niet op een andere manier onrechtmatig zijn.

e )

De Website is een Memorial Book, herinnering pagina voor een persoon of overledene en de nabestaanden. Het gebruiken van de Website voor (eigen) politieke, godsdienstige of andere belangen is daarom niet toegestaan.

f )

Iedereen die een Condoleance of Herinnering plaatst moet zijn of haar naam en e-mail adres achterlaten. Hierbij registreert Memorial Book ook het betreffende IP-adres. Bij misbruik van de Website of misdragingen zoals in dit artikel genoemd, zal Memorial Book deze gegevens aanwenden om verder misbruik te voorkomen.

g )

Anonieme reacties, hoe goed bedoeld ook, kunnen voor de ontvanger erg onprettig zijn. Om deze reden wordt bij iedere Condoleance en Herinnering de naam vermeld van de persoon die het bericht heeft geplaatst. Iedereen die een reactie plaatst, stemt ermee in dat zijn naam voor andere Gebruikers/Bezoekers zichtbaar is.

h )

Eenieder die een foto of een video plaatst op de Website stemt ermee in dat deze ook voor andere Gebruikers/Bezoekers zichtbaar kan zijn.

i )

Memorial Book heeft ervoor gezorgd dat berichten, foto’s en video’s niet op eenvoudige wijze door derden van de Website gekopieerd kunnen worden. Het is echter niet te voorkomen dat met speciale technieken een kopie van een website pagina of foto wordt gemaakt. Memorial book draagt dan ook op geen enkele manier verantwoording voor geplaatste berichten, foto’s en video’s. De Gebruiker of Bezoeker die de inhoud op de Website heeft geplaatst, is hier zelfverantwoordelijk voor.

j )

Het is de Gebruiker/Bezoeker niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker/Bezoeker vrijwaart Memorial Book voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 10 – Een Gedenkplaats openen en beheren

Een ieder kan op Memorial Book een nieuw Memorial Book pagina openen voor een zichzelf of een overleden persoon. Hieraan zijn enkele regels verbonden:

a )

Er mag uitsluitend een Memorial Book pagina worden geopend door een persoon zelf die dit wenst, of voor overleden mensen. Memorial Book pagina’s voor dieren, (gebruiks)voorwerpen en alle andere denkbare zaken zullen direct van de Website worden verwijderd.

b )

De Gebruiker moet altijd enkele gegevens achterlaten. De verstrekte gegevens dienen volledig, actueel en juist te zijn. Zonder een correct en functionerend e-mailadres is het niet toegestaan om een Memorial Book pagina te openen. Dit is onder meer bedoeld om bij vragen of problemen contact met de Gebruiker op te kunnen nemen.

c )

Het is de Gebruiker niet toegestaan een Memorial Book pagina te openen op naam van een ander of een valse identiteit aan te nemen.

d )

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en beheer van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of inlogcode en voor alle handelingen die onder zijn naam en via zijn account worden verricht op de Website. Wanneer de Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, inlogcode en/of identiteit dient hij Memorial Book daarvan direct op de hoogte te stellen. Memorial book is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de Website en haar overige Gebruikers/Bezoekers. De Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

e )

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer en de instellingen van de door hem geopende Gedenkplaats.

f )

Wanneer een Gebruiker een Memorial Book pagina opent zullen er in de meeste gevallen Condoleances of Herinneringen worden geplaatst door Bezoekers. Memorial Book kan niet iedere geplaatste Condoleance of Herinnering lezen voordat deze zichtbaar wordt op de Website. Met een speciaal filter probeert Memorial Book zoveel mogelijk spam en andere storende berichten tegen te houden, maar de Gebruiker is uiteindelijk zelf verantwoorde lijk voor het beheren van de Condoleances en Herinneringen in de door hem geopende Gedenkplaats.

g )

Het is niet toegestaan om op de Website een Memorial Book pagina te openen voor omstreden personen zoals, oorlogsmisdadigers, en dergelijke. Memorial Book behoudt zich het recht voor om hier zelf keuzes in te kunnen maken en naar eigen inzicht de Gedenkplaats te verwijderen.

h )

Bij het openen van een Memorial Book pagina kiest de Gebruiker zelf welke privacy instellingen op de betreffende Gedenkplaats van toepassing zijn. Memorial Book is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, die kan voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde privacy instelling.

i )

Wanneer er tussen nabestaanden een conflict ontstaat over het openen van een Memorial Book, zal Memorial Book altijd in het belang van de directe nabestaanden een beslissing nemen over het al dan niet verwijderen of weigeren van de betreffende Gedenkplaats.

j )

Het is de Gebruiker niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsen waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Memorial Book voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.

Artikel 11 – Misbruik van de Website

11.1

Memorial Book behoudt zich het recht voor om een Gebruiker/Bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, wanneer deze op enige manier misbruik maakt van de Website of deze Voorwaarden niet naleeft. Deze maatregel is in het belang van en uit respect voor de nabestaanden en de overledenen die op de Website worden genoemd.

11.2

Afhankelijk van de aard van het misbruik kan Memorial Book:

a )

de Gebruiker of Bezoeker beperkte toegang geven tot een bepaalde Gedenkplaats;

b )

de Gebruiker of Bezoeker de toegang tot de Website ontzeggen dan wel verhinderen;

c )

de inhoud en/of reactie(s) van de Gebruiker of Bezoeker verwijderen;

d )

De door de Gebruiker geopende Gedenkplaats verwijderen;

e )

De persoonsgegevens van de Gebruiker of Bezoeker doorgeven aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden).

Artikel 12 – Wijziging Voorwaarden

12.1

Memorial Book kan deze Voorwaarden zonder overleg of aankondiging te allen tijde wijzigen of aanvullen, waarna de oude Voorwaarden komen te vervallen.

12.2

Memorial Book draagt zorg voor publicatie van de op dat moment geldende versie van de Voorwaarden op de Website en zorgt tevens dat de Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en/of geprint.

Artikel 13 – Rechtskeuze en geschilbeslechting

13.1

Op deze Voorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Geschillen tussen de Gebruiker/Bezoeker en Memorial Book worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.